Vedtægter for KREDS

Vedtægter for foreningen KREDS Administration F.M.B.A.

1 – Navn

Foreningens navn er KREDS Administration F.M.B.A (herefter kaldet Kreds Administration, subsidiært blot KREDS).

2 – Formål

Foreningens formål er at fordele de administrative omkostninger mellem medlemmerne med nedenstående delformål:

– Løse de administrative opgaver blandt medlemmerne.

– Udvikle, omkostningsminimere og effektivisere administrationen blandt medlemmerne.

3 – Medlemmer

Et medlem er en forening som modtager ydelser fra KREDS Administration.

Optagelse
3.1 Et medlem kan kun optages ved godkendelse af bestyrelsen i KREDS Administration.

3.2 Ved optagelse indgås en medlemsaftale mellem KREDS og medlemmet. Medlemmet er herefter berettiget og forpligtet i henhold til medlemsaftalen samt de til enhver tid gældende vedtægter og forretningsorden.

Hæftelser
3.3 For KREDS Administrations forpligtelser hæfter alene KREDS Administration.

Misligholdelse
3.4 Bestyrelsen kan træffe beslutning om misligholdelse, hvis et medlem er i restance eller på anden måde misligholder medlemsaftalen eller de gældende vedtægter. Ved misligholdelse kan bestyrelsen opsige et medlem.

Opsigelse af medlemskab
3.5 Opsigelse af medlemskab sker i henhold til den indgået medlemsaftale. Medlemmet har ikke krav på nogen del af KREDS Administrations formue.

4 – Økonomiske forhold

4.1 Det årlige medlemsbidrag fastsættes af bestyrelsen i KREDS Administration og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

4.2 Medlemmet betaler for ydelser i henhold til såvel KREDS’ forretningsorden som den indgåede medlemsaftale.

5 – Ydelser

5.1 De udbudte ydelser fastsættes af KREDS’ bestyrelse.

5.2 KREDS’ bestyrelse kan ændre i ydelsernes indhold og omfang med et varsel på 3 måneder til medlemmerne.

6 – Generalforsamling

Generelle vilkår
6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

6.3 Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning om årets forløb.
  • Godkendelse af budget, medlemsbidrag og priser
  • Godkendelse af regnskab
  • Godkendelse af forretningsorden
  • Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  • Valg til bestyrelse og valg af suppleanter.
  • Valg af revisor

6.4 Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen med en udvalgt repræsentant for foreningen. Repræsentanten kan udgøre maksimalt to personer. Bestyrelsen for KREDS Administration, samt af denne inviterede personer, kan deltage.

6.5 Referenten laver et referat af de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet påtegnes af dirigenten og referenten.

6.6 Et medlem kan afgive fuldmagt til KREDS’ bestyrelse

Indkaldelse og forslag
6.7 Alle medlemmer indkaldes til den ordinære generalforsamling med minimum 2 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når et flertal af medlemmerne finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med minimum 1 uges varsel.

6.8 Indkaldelse skal indeholde dagsorden, forslag, tidspunkt og sted.

6.9 Generalforsamling kan finde sted enten på en fysisk lokation eller gennem et digitalt forum.

6.10 Forslag til behandling på generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest en uge inden den ordinære generalforsamling.

Afstemning
6.11 Et medlemskab giver én stemme.

6.12 Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, undtagen beslutninger om vedtægtsændringer samt beslutning om KREDS Administrations opløsning. Beslutninger om vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmer. Beslutning om opløsning afgøres som beskrevet under §9 Opløsning.

6.13 Det er den registrerede repræsentant for det enkelte medlem som afgiver stemmen. Er repræsentanten forhindret i fremmøde, kan denne afgive fuldmagt.

6.14 Stemmeret kan suspenderes ved misligholdelse. Denne beslutning træffes af dirigenten.

7 – Bestyrelsen

7.1 KREDS Administrations overordnede ledelse varetages af bestyrelsen.

7.2 Bestyrelsen består af 3-5 personer samt 1-2 suppleanter og vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for et år ad gangen.

7.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges primært blandt medlemmerne, dog kan eksterne bestyrelsesmedlemmer vælges, såfremt disse besidder særlige kvalifikationer i forhold til KREDS Administrations drift eller formål.

7.4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. I formandens fravær fungerer næstformanden som formand.

7.5 Fratræder et bestyrelsesmedlem mellem to generalforsamlinger, indtræder en suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

7.6 Bestyrelsesmedlemmer kan være lønnede og kan ud over bestyrelsesarbejdet også varetage driften af KREDS Administration.

7.7 Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, medlemmerne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring.

7.8 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden. Denne skal fremgå af foreningens hjemmeside.

8 – Tegningsregel

KREDS Administration tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i foreningen.

9 – Opløsning

9.1 Beslutning om KREDS Administrations opløsning, ændring af virksomhedsform eller fusion med anden forening besluttes med 3/4 af samtlige stemmer, på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal hengå mindst to uger og højst 3 måneder mellem de to generalforsamlinger.

9.2 Ved KREDS Administrations opløsning fordeles formuen mellem medlemmerne.